Description

Full employment, Ukrainian National Only

Location: Kyiv. The position involves travel within Ukraine

About Razom
Razom is a Ukrainian-American public organization that was created to support the people of Ukraine in their pursuit of democracy, justice and respect for human rights. The subsidiary organization of Razom in Ukraine is the Charitable Foundation “Together for Ukraine”.

Psychological support centers “Razom With You” is a program that provides free psychological support and assistance to children and adults affected by the war.

In our work, we are guided by the idea of ​​post-traumatic growth for those who find themselves in crisis situations. Our goal is not only to stabilize the condition, but also to help find internal resources, feel supported and stimulate personal development.

Overview of the position

We are looking for a highly motivated and experienced Deputy Project Manager in Ukraine. Our candidate will be responsible for the development of this project and support for its high-quality functioning.

Key tasks in this position:

● Operational management: implementation of the project in accordance with the approved strategy and concept
● Coordination of activities and control over project participants regarding the implementation of the program
● Evaluation of project tasks and adjustments, in accordance with agreed plans
● Control of costs and effective use of funds allocated for the project
● Organization and conduct of thematic events together with the teams of the project centers
● Cooperation with external project partners and the team to implement the tasks, attract new partners and donors
● Representative function at profile events
● Approval and control of financial transactions for the implementation of the project together with the manager
● Participation in writing grant applications
● Planning needs in resources for the implementation of the project (financial, human, time, material)
● Preparation of final control reports to the governing body of the program
● Creation and further support of effective and valuable interaction in the team
● Assistance in team formation: selection, adaptation, training, internal communication, evaluation
● Organization of team work: loading planning, organization, motivation, control of results
● Interaction with contractors – search for new ones, development of cooperation with existing ones (contracting organizations, suppliers, consultants, etc.)
● Approval of invoices, control of project finances
● Preparation of reports and other documentation for donors and fund management

Qualification

● Bachelor’s or Master’s degree in the field of economics, management, psychology
● Experience in the organization and implementation of projects in the public sector
● Management experience in a team of 5 or more people
● High communication skills, the ability to negotiate, express one’s thoughts in a structured manner
● Good writing skills, ability create content tailored to specific audiences.
● Familiarity with the CSO sector of Ukraine and its specific challenges and opportunities.
● Excellent organizational, leadership and interpersonal skills.
● Proficiency in English – Upper-Intermediate / Advanced.
● Proficiency in project management software and MS Office, Trello / Asana

Personal qualities:

● Enthusiasm for the development of psychological assistance to the population in Ukraine.
● High adaptability, flexibility and stability.
● Strong analytical and problem solving skills.
● Ability to work independently and in a team.

Employment : Full time

Location: Kyiv. The position involves travel within Ukraine

Повна зайнятість

Місцезнаходження: Київ. Посада передбачає подорожі в межах України

Пpo Razom
Razom – українсько-американська громадська організація, що була створена задля підтримки народу України у його прагненні до демократії, справедливості та поваги до прав людини. Дочірньою організацією Razom в Україні є Благодійний фонд «Разом для України».

Команда «RAZOM з тобою»

Центри психологічної підтримки «Разом з Тобою» – це програма, яка передбачає надання безкоштовної психологічної підтримки і допомоги дітям та дорослим, які постраждали від війни.

У нашій роботі ми керуємося ідеєю посттравматичного зростання для тих, хто опинився в кризових ситуаціях. Наша мета – не лише стабілізувати стан, а й допомогти знайти внутрішні ресурси, відчути підтримку та стимулювати особистий розвиток.

Огляд позиції

Ми шукаємо високомотивованого та досвідченого Заступника керівника проєкту в Україні. Наш кандидат буде відповідальним за розвиток цього проєкту та підтримку якісного його функціонування.

Ключові завдання на даній позиції:

● Операційне управління: реалізація проєкту відповідно до затвердженої стратегії і концепції
● Координація діяльності та контроль над учасниками проєкту щодо реалізації програми
● Оцінка завдань проєкту та коригування, відповідно до погоджених планів
● Контроль витрат та ефективного використання коштів виділених для проєкту
● Організація та проведення тематичних заходів спільно з командами центрів проєкту
● Співпраця з зовнішніми партнерами проєкту та командою для реалізації поставлених завдань, залучення нових партнерів і донорів
● Представницька функція на профільних заходах
● Погодження та контроль фінансових операцій для реалізації проєкту разом з керівником
● Участь у написанні грантових заявок
● Планування потреб у ресурсах для реалізації проекту (фінансових, людських, часових, матеріальних)
● Підготовка підсумкових контрольних звітів керуючому органу програми
● Створення і подальша підтримка ефективної і ціннісної взаємодії у команді
● Допомога у формуванні команди: підбір, адаптація, навчання, внутрішня комунікація, оцінка
● Організація роботи команди: планування завантаження, організація, мотивація, контроль результатів
● Взаємодія з підрядниками – пошук нових, розвиток співпраці з існуючими (підрядні організації, постачальники, консультанти та ін.)
● Затвердження рахунків-фактур, контроль фінансів проекту
● Підготовка звітності та іншої документації для донорів та керівництва фонду

Кваліфікація

● Бакалаврський або магістерський ступінь освіти в галузі економічна, менеджмент, психологія
● Досвід організації та реалізації проєктів в громадському секторі
● Управлінський досвід командою від 5-ти осіб
● Високі комунікаційні навички, вміння вести переговори, структуровано висловлювати свої думки
● Гарні навички письма, здатність створювати контент, адаптований до конкретних аудиторій.
● Знайомство з сектором ОГС України та його специфічними викликами та можливостями.
● Відмінні організаційні, лідерські та міжособистісні навички.
● Володіння англійською мовою – Upper-Intermediate / Advanced.
● Володіння програмним забезпеченням для управління проектами тa MS Office, Trello / Asana

Особисті якості:

● Захопленість розвитком психологічної допомоги населенню в Україні.
● Висока адаптивність, гнучкість та стійкість.
● Сильні аналітичні та вміння вирішення проблем.
● Здатність працювати самостійно та в команді.

Зайнятість: Повна зайнятість

Місцезнаходження: Київ. Посада передбачає подорожі в межах України

How to apply

Application process:

Interested candidates can send a CV and cover letter detailing their qualifications and experience relevant to the role to: [email protected]

In the subject of the letter, indicate your name and “Project manager_Surname and first name”

Процес подання заявки:

Зацікавлені кандидати можуть надіслати резюме та супровідний лист, деталізуючи свої кваліфікації та досвід, відповідні до цієї ролі на адресу: [email protected]

В темі листа вкажіть своє імʼя та «Керівник проєкту_Прізвище та імʼя»

Location